25, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

రజనీకాంత్ కా బాప్ చిత్రం

రజనీ కాంత్  మాత్రమే కాదు .. ఈ మధ్య రజనీ తండ్రి పేరు కూడా వార్తలలో.. చోటు చేసుకుంది  కదా!
అయితే..ఒక వింత చిత్రం చూడండీ! 
స్టైల్ లో..రజనీకి సాటి వేరొకరు లేరని అంటారు కదా.. !
ఈ చిత్రం .. రజనీకాంత్ కా  బాప్ .. 


చూసారు కదా! ఈ సారి రజనీ చిత్రంలో.. వీరివురి మద్య సరదాగా పోటీ పెడితే ఎలా ఉంటుందో!