11, మార్చి 2012, ఆదివారం

టెన్షన్ గా

నేను ఎంతో..టెన్షన్ గా .. ఎదురు   చూసిన.....

 
రేపు కదా! నాకు టెన్షన్ ఎందుకో .. మార్చి 12 న  చెపుతాను.  దయచేసి  వేచి చూడండి.