10, జులై 2013, బుధవారం

ఒక ఆణిముత్యం

     ఆణిముత్యం లాంటి  పాత పాట ఒకటి


   

మనసులని రాగరంజితం చేసే పాట.