13, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సత్య ప్రమాణం (నూనె కుండ-2)

 నూనె కుండ    మొదటి భాగపు లింక్

నిన్నటి భాగం తరువాయి ..

"అసలు నూనె కుండ యెలా  పెడతారో.. ఐ మీన్  ఆ ఆచారం యెలా  వచ్చిందో, యిప్పుడు యెలా ఆచరించాలని తీర్పు చెపుతారో  మీకు తెలుసా !" అడిగాడతను ..

చూడండి అంటూ అతని పేరు తెలియక ఆర్దోక్తిలో ఆగిపోయాను .."రమేష్ " మేడం .. అని తన పేరు చెప్పాడు .

చూడండి రమేష్ .... ఈ ఆచారం నేను వినడమే కాని యెప్పుడు చూడలేదు . ఈ విషయం గురించి చెప్పడానికి ఒక మనిషిని పిలుస్తాను ఆమె మీకు అన్నీ వివరంగా  చెపుతుంది .. అంటూ ..

సుబ్బమ్మ ! ఓ.సుబ్బమ్మ ఓ మారు యిట్టా రా ! అని పిలిచాను .

సుబ్బమ్మ అడితీ దుకాణంలో నుండి బయటకి వచ్చింది .. ఏమ్మా ! దొరసాని యే౦ పని బడింది, యిప్పుడు పిలుస్తా వుండావు . మా ఇంట్లో రచ్చ రచ్చగా వుంది మూడు రోజుల నుండి తిండి తిప్పలు లేవు .... ఆ పిల్ల కాపరం అట్టా అయిందని నా కూతురు యేడస్తా వుంది . తీర్పు అయిపోయిందిగా .. ఉడుకునీల్లు కాసి దానికి కాస్త తలారా స్నానం చేయించాల. అంది

అయన్నీ నీ చిన్న మనవరాలు చూసుద్దిగాని .. టీవీ లలో పనిజేసే ఈయన నూనె కుండ సంగతి యివరం చెప్పమని అడగతా వుండాడు . నువ్వు చెపుతా వుంటావ్ కదా ! అదేందో యిప్పుడు చెప్పు అన్నాను ..

ఏయ్యా! ఆయన్నీ పేపర్లో రాస్తావా? టీవిలో చెపుతావా? చెపితే చెప్పావుగాని ,మా పేర్లు రాయబాకయ్యా , ఇట్టాంటివి  వుండాయని లోకానికి తెలియాల, ఆడకూతుళ్ళు యెన్నెన్ని బాధలు పడతన్నారో.. చెప్పుకోవాల , మా గోడు యినేదేవరాయ్యా.. మా కన్నోల్లే మొగుడి యెదాన వేసి యెనక్కి తిరిగి చూడరయ్యే! మేము మొగుడి జాలి ధర్మాన బతికితే బతికినట్టు,చస్తే చచ్చినట్టు .. అంటూ వెతలు చిట్టా యిప్పింది .

నేను మౌన౦గా వింటున్నాను  ఈళ్ల కథలు యెన్ని కావ్యాలతో సరితూగ గల్చమా,  ఎన్ని కాన్వాస్ లలో చిత్రించగలమా అని .

"నూనె కుండ సంగతి చెప్పు " తొందరపెట్టాడు రమేష్ ...

"ఆ మాట తలచుకుంటే.. వొళ్ళంతా భగ భగ మండిపోతా వుంటాది .. ఎల్లమ్మ తల్లి దయ వుండబట్టి నేనింకా బతికి వుండాను కాని లేకపోతే దినంబు నూనె కుండ సాచ్చెం చెప్పమని అడిగేవాడు నా మొగుడు"  అంది ...

రమేష్ ఆలస్యం భరించలేనట్టు నా వైపు చూసాడు

అదే ఆ విషయమే చెప్పు అన్నాను సుబ్బమ్మ నుద్ద్యేశించి.

మా ఆయన నాకు మేన మావ అవుతాడు . రెండు మనువులు చేసుకుని ఐదుగురు బిడ్డలని పెట్టుకుని  నన్ను మూడో మనువాడాడు.  మా అమ్మ తమ్ముడు కిచ్చిచేస్తే కళ్ళ ముందు పడి  ఉంటానని , మా నాయనేమో  అర్ధ నూట పదహార్ల  వోలికి ఆశపడి   యేబయ్యేళ్ళాడికిచ్చి పెళ్ళి చేసారు . అప్పుడు నా వయసు పదమూడేళ్ళు.  మా ఆయన సాముగరిడీలు ఆడేవాడు . హరికథలు చెప్పేవాడు . ఎప్పుడు వూర్లెంబడి తిరగతా  వుండేవాడు . నేను మున్నేరు చుట్టుపక్కల  మేక పిల్లలని కాసుకుంటూ వుండేదాన్ని. నా మొగుడొకసారి వూళ్ళకి బోయి రెండు నెలలకి  యింటికి వచ్చాడు . ఆయనోచ్చేటప్పటికి  నేను యేవిళ్ళు  పడతా వున్నాను . ఆయనలో అనుమానం మొదలైంది . నేను లేకుండా నీకు కడుపు యెట్టా అయిందే ! నాకు యీ పెళ్ళాం వద్దు అని  పంచాయితీ పెట్టి తప్పు కట్టి నన్ను తీసుకుపొమ్మని మా వాళ్లకి కబురంపాడు .

రోజూ రభసే! పద్నాలుగేళ్ళ దాన్ని యేడవడం కూడా చేతయింది కాదు. కులపంచాయితీ పెట్టారు . నేను నా మొగుడుని  తప్ప పరాయివాడిని యెరగనని వొట్టు పెట్టాను  పంచాయితీలో అందరూ మగొళ్ళే కదా! ఒక్కరు కూడా కనికరం చూపించాలా, ఆడు చెపుతున్నాడు కదా! ఇల్లు మొగం చొసి రెండు నెలలయ్యిందని. నువ్వు యెవడినో వుంచుకున్నావ్  తప్పు కట్టు . లేదా నూనె కుండలో చేయి పెట్టి తప్పు చేయలేదని నిరూపించుకో అన్నారు. మేము తప్పు కట్టలేం నూనె కుండలో చెయ్యి పెట్టి నువ్వు నిరోపించుకో అని .మా  అమ్మ అయ్యా చెప్పారు .   తప్పు చేయనప్పుడు నాకెందుకు భయం ? నూనె కుండలో చెయ్యి పెట్ట్టడానికే వొప్పుకున్నాను .

పంచాయితీ పెద్దలు, ఇరుగు పొరుగు, చుట్టాలు అందరూ బయలేల్లి యెడ్ల బండ్లలో  అడవిలో వున్న  "ఎల్లమ్మ " తల్లి గుడికకెల్లాం . ఆ రాత్రి నన్ను వుపాసం వుండమన్నారు . వచ్చినోల్లంతా కోళ్ళు కోసుకుని వండుకుని తిన్నారు . ఖర్చు అంతా  మా ఆయనే భరించాలి. తెల్లారుఝామునే నూటొక్క బిందె నీళ్ళతో నా చేత తలారా స్నానం చేయించారు . బిందె మార్చి బిందె నీళ్ళు  గుమ్మరిస్తా వుంటె వూపిరి తిరగలా. గుప్ప తిప్పుకోనీయకుండా నూటెనిమిది బిందెల నీళ్ళు గుమ్మరించారు . పసుపులో ముంచిన తెల్లని గుడ్డలు కట్టించారు. ఎల్లమ్మ తల్లి గుడి కెదురూగా  మూడు రాళ్ళ పొయ్యి పెట్టి ఆ పొయ్యిలోకేయడానికి  నూటొక్క పిడకలు తయారుగా వుంచారు . ఒక పాత కుండ నిండా రెండు మానికల నూనె పోశారు . మా ఆడాల్లలో పెద్ద ముత్తైదువని  పిలిచి యెల్లమ్మ తల్లికి దణ్ణం పెట్టుకుని పొయ్యి ముట్టించి నూనె కుండ పెట్టమని చెప్పారు . అట్టా  చేసాక నన్ను  యెల్లమ్మ తల్లి గుడి చుట్టూతా ప్రదక్షిణాలు  చేయమన్నారు .

నేను ప్రదక్షిణాలు చేస్తా వున్నాను . నూనె మరుగుతా వుంది ..  నా గుండెల్లో దడ  మొదలయింది . కూర తిరగమాత యేసేటప్పుడు  చుక్క నూనె పడితేనే కాలిపోయి మంట పుట్టుద్దే,అట్టాంటిది నిండు కుండ నూనెలో నేను చేయి పెట్టి ప్రమాణం చేసేదాకా చెయ్యి తీయకుండా వుంటే చెయ్యి కాలదా !? అమ్మా,  యెల్లమ్మ తల్లీ ! యే౦టమ్మా, ఈ అగ్గి పరీక్ష ? నేను నా మొగుడ్ని తప్ప యెవరిని యెరగనే ! అందుకే గద ఈ పరీక్షకి అంత నమ్మకంగా వొప్పుకున్నా.. .. నా నిజాయితీ యేమిటో  నిరూపించు తల్లీ అని మొక్కుకుంటూ  గుడి చుట్టూ తిరగతా  వుండాను, నా కాళ్ళు తేలిపోతన్నాయి. నేను అడుగడుక్కి  పడిపోబోయి నిలదొక్కుకుంటూ తిరగతా  వుండాను..

అప్పుడే ఒక యిచిత్రం జరిగింది. ఎల్లమ్మ తల్లి వుందని నిరూపించింది ..   సత్తె ప్రమాణం జరిగిందిరేణుక దేవి నే యెల్లమ్మ తల్లిగా పిలుస్తూ పూజించడం కొన్ని ట్రైబల్  జాతులలో యిప్పటికి వుంది  

మరి కొంత రేపటి భాగంలో .. 

4 వ్యాఖ్యలు:

nagarani yerra చెప్పారు...

చదువుతుంటే ఒళ్ళు జలదరిస్తుందండీ!ఏం మలుపు తిప్పుతారో ఊహకందడం లేదు.

Sharma చెప్పారు...

నా వ్యాఖ్యని ఉదయమే పోష్ట్ చేశాను . మఱి ప్రచురణ కాలేదు .

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

Sharma గారు కథ పై అభిప్రాయం లేదు కదండీ.. అందుకే డిలీట్ చేసాను . typos గుర్తించి సరిచేసుకున్నాను ధన్యవాదములు

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

నాగ రాణి గారు .. నాకు కూడా వారి కథలు వింటున్నప్పుడు అలాగే అనిపించిన్దండీ !

వరుసగా వ్రాస్తూ ఉంటాను .. చదువుతూ ఉండండి. ధన్యవాదములు