1, మే 2017, సోమవారం

మామూలేగా ...

మామూలేగా …

ఉదారవాద ప్రదర్శన పై

మనుషులకెందుకో వ్యామోహం

క్షణానికో సారి చచ్చి మరుక్షణమే

మళ్ళీ పుడుతుండగా


నడకలోనూ నడతలోనూ నటనే

జీవితమంతా రంగులరాట్నమే

అని వక్కాణిస్తూ..


ఎవరిదో ఒక పాదం క్రింద

ఆలోచనలని అణగద్రొక్కడం

జీవితం ఖల్లాస్ అనుకోవడం

మామూలేగా .