31, జులై 2022, ఆదివారం

మంచు పూల వాన

మంచు పూల వాన 

 

గులాబీ పువ్వు చెవిలో రహస్యం చెప్పాను. 


“నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని”.  సంతోషంగా తలను ఊపింది. 

నిత్యం నాకై వెదుకులాడేది. 

దాగుడుమూతలాట నాకిష్టమనే రహస్యం నేను చెప్పలేదుగా.. 

రోజుల తరబడి  రాలిపోకుండా ఎదురుచూసింది. 

మళ్ళీ.. వొకనాడు “నీకొక రహస్యం చెప్పనా” అంటూ.. 

సమీపించానో లేదో.. 

నిశ్శబ్దంగా రేకలు రాల్పుతూ  వివస్త్ర అయింది.

దూరంగా.. “చూడు చూడు.. 

మంచు పూల వాన కురుస్తుంది’’ అనే  మాటలు. 

వారివి   ఆనందోత్సవ సంబరాలు.  ఇక పై ఏ గులాబీ విచ్చుకోదు . 

మంచు కింద   గులాబీ.. రేకల రూపంలో మరికొంత కాలం యెదురు చూస్తుందని నాకు తెలుసు. ప్రేమంటే నాశనం లేని ఏమి కోరుకోని యెదురుచూపు.
In English Translation….  మంచు పూల వాన - వనజ తాతినేని.


Snow fall Like Flower shower 

- Vanaja Tatineni


 

I told a secret in the ear of a rose flower.


"That I love you". She nodded happily.


Always looking for me.


I haven't told you the secret that I like to hide and seek..


She waited for days without falling.


Again.. One day he said "Shall I tell you a secret"..


Approached or not..


Petals were falling silently and 


remained naked

*********


Far away.. Look look words are heard.


  “Snow falls like rain and flower showers” ​​.


They are joyous celebrations. No more roses will bloom.


I know that the rose under the snow will wait a little longer in the form of petals. 

Love is an indestructible, undesired prospect.


*********End**********