1, మే 2014, గురువారం

మధుర భక్తి


"నేను" అన్న అహం నశించి నేనొక వెదురు బొంగునయ్యాను......
వనమాలీ... నీ పెదవుల వేణువునయ్యాను
అందరూ నేను పాడుతున్నాననుకుంటున్నారు కానీ నేనొక వాహికని మాత్రమే!
మురళీ మోహనా ! నా నుండి నీ మధురగానం సాగుతూ  ఎల్లెడలా దైవత్వం నిండుకుంటుంది నీ ఉనికిని చాటుతూ ....
                    ఓషో కథలు స్పూర్తితో ..