17, సెప్టెంబర్ 2016, శనివారం

మార్పు మంచిదే ..
ఈ పుష్పం పై తుహిన బిందువులు సీతాకోక చిలకలవలె వాలినట్లు 

అనంత సౌందర్యం నిండిన నీ పదముల చెంత నా మనసు నిలుచుట దుర్లభం 

విషయవాంఛల పట్ల కల్గిన అనురక్తిని ద్రుంచక 

మరులు గొల్పి ఆ భ్రాంతిలోన బడద్రోయుట నీకు వినోదం కదా ప్రభూ !

                                               తెలియని విషయం 

                                 
ఆడంబరంగా చేయు క్రియలకి భక్తి అని పేరు పెట్టుకుంటూ 
                                 
లోని శత్రువులని జయించకుండా వెలుపల పోరాటం చేస్తూ 
                                 
దోసిలి పట్టాక వచ్చిన ఫలితాన్ని చూసి 
                                 
నిందా స్తుతి చేయుట పరిపాటి కదా ఈ మనుజులకి 
                                 
వలపక్షం చూపడం నీకు రాదని తెలిసీ...
                                 
తెలియని విషయమై పోయెను కదా ప్రభూ ! .
  

కామెంట్‌లు లేవు: