17, సెప్టెంబర్ 2016, శనివారం

మార్పు మంచిదే ..

ఒకప్పుడు బ్లాగ్ లో వ్రాసుకున్న వాటిని ఫేస్ బుక్ లో షేర్ చేసుకునేదాన్ని .
ఇప్పుడు ఫేస్ బుక్ లో వ్రాసిన వాటిని బ్లాగ్ లో భద్రపరుచుకోవడానికి ..ఇలా తెచ్చాను .
ఇదే కాబోలు ..మార్పు.                             ఈ పుష్పం పై తుహిన బిందువులు సీతాకోక చిలకలవలె వాలినట్లు 
                             అనంత సౌందర్యం నిండిన నీ పదముల చెంత నా మనసు నిలుచుట దుర్లభం 
                             విషయవాంఛల పట్ల కల్గిన అనురక్తిని ద్రుంచక 
                            మరులు గొల్పి ఆ భ్రాంతిలోన బడద్రోయుట నీకు వినోదం కదా ప్రభూ !                                                       తెలియని విషయం 

                                 ఆడంబరంగా చేయు క్రియలకి భక్తి అని పేరు పెట్టుకుంటూ 
                                 లోని శత్రువులని జయించకుండా వెలుపల పోరాటం చేస్తూ 
                                 దోసిలి పట్టాక వచ్చిన ఫలితాన్ని చూసి 
                                 నిందా స్తుతి చేయుట పరిపాటి కదా ఈ మనుజులకి 
                                 వలపక్షం చూపడం నీకు రాదని తెలిసీ...
                                 తెలియని విషయమై పోయెను కదా ప్రభూ ! .