5, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

ఈ రోజు


ఈ ప్రభాతాన ఆహ్లాదకరమైన విరిబాలల నవ్వులని చూపి
ఆయువు కొంచమైనా అలాగే ఉండటం నేర్చుకోమన్నావ్
ఏ సీతాకోకచిలకల గుంపుకో ఈ వనానికి వచ్చే దారిచూపించి
ఆ అక్షరాలని మీతో పాటు ఎగరేయమని చెప్పేవుంటావు
వీనులవిందైన సంగీతాన్ని భావ పరిమళాలని కలగలిపిన
పాటని రవాణా చేయమని చిరుగాలిని ఆదేశించే ఉంటావు
ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని చూపించి ఎవరి
పనిని వారు బాధ్యతతో చేసుకుపోవడమెలాగో నేర్చుకోమన్నావు.
ఇన్ని చూపిన నువ్వు ...
వేటగాడిని ఏ రూపంలో పంపనున్నావో తండ్రీ ..
నా హ్రదికి శరాన్ని గురి పెట్టమని ..
నిత్య గాయాల నీ దయామృత లేపనాల సంయోగమే కదా ..
నాకిచ్చిన ఈ రోజు.