8, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

అతిధి


ఉదయాన్ని వెలిగిస్తూ.....
నా ఇంటికొక కొత్త అతిధి వేంచేసింది
తనని పసి పాపని చేతిలోకి తీసుకున్నట్లు
రెండు వ్రేళ్ళ మధ్య మృదువుగా జొనుపుకుని
తలనొంచి కనురెప్పలతో అల్లనల్లగా ఓ ముద్దిచ్చాను
మరింత సన్న నవ్వుతో చిలిపిగా కన్నుకొట్టింది
లోని అసహనాలని తృటిలో మాయం చేసింది
హృదయమంతా శాంతి నింపింది

ప్రాణ శక్తినంతా పోసి పెంచిన తల్లి తలపై కిరీటంలా మెరుస్తూనే
అల్లరిగా తనబరువుతో వొంచేస్తుంటే
చిన్నగా కోప్పడి ఓ పుల్లముక్కతో సహవాసం నేర్పి
నేల పడటానికి తొందరెందుకనీ
తోడెంత అవసరమోనని సుద్దులు చెప్పాను

రేకు రేకుపై వెలుగురేఖలు నాట్యమాడినప్పుడల్లా
 తనపై విరిసే రంగు రంగుల కాంతులతో
మిగిలిన మొక్కలన్నీ హోళీ ఆడుకుంటున్నట్లు ఉంది
తన రాక ...కారణం లేకుండానే సంబంరం చేసుకున్నట్టూ
చిరు సత్కారాలతో నాకు క్షణం తీరిక లేకుండానూ
రోజంతా నను తుమ్మెదని చేసి తన చుట్టూ తిప్పుకుంటూనూ ..
మొత్తానికి ...ఈ వేళ నా వరండా తోట ఓ కొత్త నగని ధరించినట్లు ఉంది.
08/02/2018. 04:45 AM.