24, జనవరి 2020, శుక్రవారం

సాక్షాత్కారం

సాక్షాత్కారం కథ చదవండి .. సత్యం శంకరమంచి అమరవాతి కథలు నుండి ... సేకరణ . 
కాపీరైట్స్ విషయమై    అభ్యంతరం ఉంటే తెలియజేయండి తొలగించగలను .