7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పిల్లల ప్రపంచంలో కాసేపు

పిల్లల ప్రపంచంలో కాసేపు....

పిల్లలను చూస్తే వేయి పూవులను చూస్తున్నట్లు వుంటుంది సంచరిస్తున్నందుకేమో

జ్వరం మందు తాగడానికి రచ్చ రచ్చ చేస్తున్న చిన్నిపాప పెంకితనం
యేడుస్తూనే తన బొమ్మపై సాధికారత చూపిస్తూ వెనుక దాచుకునే అధికార దర్పం చూస్తుంటే బహు ముచ్చటగా వుంటుంది.

నాన్న భుజాలపై యెక్కి మారాం చేస్తున్న ఇంగ్లీష్ పిల్లాడు,

ఇద్దరు మగ పిల్లలకు శ్రద్దగా తల దువ్వే తండ్రి ప్రేమ

అమ్మ గర్భంలో మోసినట్లు   ..
నాన్న మెడ సంచీలో నెలల బిడ్డని మోస్తూ.. తృప్తిగా గర్వంగా తిరుగుతుంటే
అవధులు లేని ప్రేమకు సాక్ష్యం కనబడుతుంది.

ఇవ్వన్నీ చూస్తున్న నేను పెదాలపై అసంల్పిత దరహాసాలు కురిపిస్తూ..

ఇవే కదా మానవ అనుబంధాలు
ముచ్చటైన భవ బంధాలు అనుకుంటూ..
కొద్ది సమయం  పిల్ల మనసుతో

(Doha Airport లో connecting flight కోసం వేచి చూసున్నప్పుడు చూసిన దృశ్య రూపం )