24, జూన్ 2019, సోమవారం

వర్ష ఆహ్వానం

చినుకు కోసం ఎదురుచూపులు .. దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి సాహిత్యం సాల్లూరి రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతంలో రూప కల్పన చేయబడిన పాటను ఇష్టంగా చిత్రాలను కూర్చి ఒక వీడియో చేసాను. చూస్తారు కదూ.. 

 
పాట సాహిత్యం