11, జూన్ 2024, మంగళవారం

Code of conduct అంటే !?

Code of conduct అంటే ఏమిటి. అని అడిగాడు తండ్రి. అతని స్నేహితుడు ఆలోచిస్తున్నాడు.. 
ఈ కథలో మీకు సమాధానం దొరుకుతుందేమో వినండీ.. “త్వరపడి” కథ ఆడియో బుక్ లో.. ‘’త్వరపడి ‘’ కథ ఆడియో లో వినండీ… 


 

కామెంట్‌లు లేవు: