8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

ఖుర్భానీ..

ఖుర్భానీ.. కి సిద్దమవుతున్న జీవాలు
మనసంతా బాధతో నిండిపోతుంది . జంతుబలులు నిషేధం  అంటారు కానీ  నిత్యం ఇలాంటివి చూస్తూనే ఉంటాం .
ఎంతో ప్రేమగా పెంచి మరీ ప్రాణం తీసేయడం బాధాకరం.
2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Be a teetotaler i.e vegetarian :)

అజ్ఞాత చెప్పారు...

చూడగానే చాలా బాధ అనిపించింది.
I am a vegn n want everyone to be.We have no right to kill them.
Save da creatures....