1, జనవరి 2015, గురువారం

చెలిని చేరలేక(ఖ)

 నూతన సంవత్సరం .. సంతోషంగా ఉన్నారందరూ ...

అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు . 

విహంగ లో .. నా కథ   చెలిని చేరలేక (ఖ) 


ఆర్ధిక స్వాతంత్ర్యం లేని స్త్రీలు ,  అన్నీ ఉన్నా కూడా  అణువణువునా నిరాశ నింపుకున్న స్త్రీలు ఆవేశంలో క్షణికంలో నిర్ణయాలు తీసుకుని  జీవితాన్ని అంతం చేసుకుంటారు, ఆ బాట వైపు  నీ చూపు పడనేకూడదు. తగిలిన గాయాలని  గేయం చేసుకుని పాడుతూ సాగిపోవాలి తప్ప గాయం తగులుతుందని శరీరమే లేకుండా చేసుకోవడం ద్రోహం కదా !

ఆవేదనా భరితమైన లేఖ . తప్పక చదవండి . చాలా మంది స్త్రీలు మరణం అంచు వరకు వెళ్ళి  కూడా బ్రతికి ఉంటారు .. ఆ బ్రతకడంలో  జీవం ఉండదు. అవమానంమాత్రం మిగిలే  ఉంటుంది.. ఆ అవమానం ఏమిటో ... ఎందుకు స్త్రీలు బాధపడతారో .. ఆ పరిస్థితులు రాకుండా మనమేం చేయాలో చేస్తే బావుంటుంది. అందుకే ఈ కథ వ్రాసాను .  చదివి మీ స్పందన తెలుపుతారు కదా !