29, జనవరి 2015, గురువారం

దుఃఖం కావాలనిపిస్తుంది
|| దుఃఖం కావాలనిపిస్తుంది ||

ఎవరికైనా ఇంతేనా ...

చెప్పలేని దిగుళ్ళు ఏవో కమ్ముకొస్తుంటాయి
మోడు మీద మొలిచే చిగురుల్లా
రుచించని వాక్యాలేవో నెట్టుకుంటూ వస్తుంటాయి
రాపిడితో గొంతు మండిస్తున్నాసరే

కాస్త దుఃఖం కావాలనిపిస్తుంది
నన్ను నేను సేదదీర్చుకోవడానికి
దుఃఖాన్నితోడుకోవాలి
చేద అరువు తీసుకునయినా

ఎంతకీ రాని దుఃఖం ..
ఎన్ని ఆరాటాలని,పోరాటాలని మాటేసిందో..
కనురెప్పల మాటున ఎన్ని స్వప్నాలని కాజేసిందో ..

మా అక్కలు, మేనత్తలు, వారి మేనత్తలు
అందరూ అంటూ ఉండేవారు
మన నుదుటిమీద దేవుడు దుఃఖాన్ని రాసిపెట్టాడని
బహుశా వారికి తెలిసి ఉండదు
దుఃఖపు నదిని ఈదటం ఎలాగో అన్నది
దేవుడిపై నింద వేసేసి.. తీరిగ్గా దుఃఖిస్తూ ఉండేవారు
దుఃఖాల వారసత్వాలని మోయాలనిలేదు నాకు
అయినా దుఃఖం కావాలనిపిస్తుంది

నదిని ఈదిన నన్ను  సముద్రం సవాల్ చేస్తుంది
 సవాళ్లు ఎదుర్కోవడమన్నా, దుఃఖం రంగన్నా
నాకిష్టం అయినందుకేమో

దుఃఖాన్ని ప్రేమగా హత్తుకొవాలనిపిస్తుంది
హృదయ కల్మషాలని కడిగేసుకోవాలనిపిస్తుంది
అవును ...  నాది కాని నిలువెత్తు దుఃఖాన్ని
ప్రేమగా హత్తుకోవాలనిపిస్తుంది. దుఃఖం కావాలనిపిస్తుంది

( తన కోసం కాకుండా ఇతరుల కోసం దుఃఖించేందుకు మనసుండాలి అన్న వ్యాఖ్య కి స్పందనగా )

29/01/2015.