27, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

మరుగేల మబ్బు ముసుగేల

నాకిష్టమైనపాట

ముగ్గురి హృదయాల సున్నితమైన  అలజడి అద్భుతమైన బాణి  సుతిమెత్తగా కోసేస్తుంది.

మరుగేల మబ్బు ముసుగేల
ఓ చందమామా ఓ చందమామా
మనసున మల్లెలు విరిసిన వేళ
మమతల పల్లవి పలికిన వేళ
మౌనమే మోహన రాగమయే వేళ
మరుగేల మబ్బు ముసుగేల
ఓ చందమా..మా ఓ చందమా..మా

కాంచన కాంతుల కాంచన బాట కనపడలేదా
కొమ్మన కూసిన కోయిల పాట వినపడలేదా
ఉలి తాకిన శిల మాదిరి ఉలికులికి పడుతోంది ఎదలో సడి
చలి చాటున మరుమల్లెకి మారాకు పుడుతోందో ఏమో మరి
చెంతకు చేరే సుముహుర్తాన ఆశలు తీరే ఆనందాన
మౌనమే మోహన రాగమయే వేళ

మరుగేల మబ్బు ముసుగేల


మాటకు అందని ఊసులు లేవా చూపులలోనా
చూపులు చేరని సీమలు లేవా ఊహలలోనా
కనుచూపులో చిగురాశలు బరువైన రెప్పల్లో బంధించకు
మది వీధిలో స్వప్నాలకి సంకెళ్ళు వేసేటి జంకెందుకు
ఊయలలూపే మృదుభావాలు ఊపిరి తీగను మీటే వేళ
మౌనమే మోహన రాగమయే వేళ
మరుగేల మబ్బు ముసుగేల


మరుగేల మబ్బు ముసుగేల

మనం చూసే వీడియో పాటకి వినే ఆడియో పాటకి తేడా ఉంటుంది . 

చరణాలు అటుదిటు  మారిపోయి ఉంటాయి.