21, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

ఒక..ముద్ర.


జీవితం అనేది
అనుభూతుల పుష్పగుచ్చం.
రోజు మారితే పువ్వులు వాడినట్లు 
అనుభూతులు వాడిపోతే
మనం నిత్యం మరణిచినట్లే..!!
అందుకే .. నిత్యనూతనంగా ..
అనుభూతులను ప్రోది చేసుకుంటూ ..
వాడని వసంతరాగం ఆలపిస్తూ..
ఆనందంగా..గడిపేయడం నాకు ఇష్టం. 
ఈ చిన్ని జీవితంలో.. 
మనకంటూ..ఒక..ముద్ర..
మనమే వేసుకుని ..
ఉత్తేజంగా.. బ్రతికేద్దాం .. బ్రతికిద్దాం ..
ఇదే.. నేను.. మనసా..తలపోసేది 
వాచా.. వ్యక్తీకరించేది..
కర్మణా.. ఆచరించి..చూపేది.. ఇదే.. ఇదే..!! ఇలాగే!!!
బ్లాగ్ లోకంలోకి.. 
కొత్తగా.. అడుగిడి..
వనజవనమాలి..
తొలి..సంతకం.. ఇది..