28, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

కాలానికి కళ్ళెం వేయజాలం కనుక..


మనుషులు  వారివారి మాటలతో .. చేతలతో,, చూపులతో ,  ప్రవర్తనతో .. ఇతరులని బాధిస్తారు. వేధిస్తారు .. కానీ.. అదే మనుషులు సృష్టించిన సాహిత్యం ..సంగీతం .. మనసులని .. సేదతీరుస్తాయి .. ఎంత వైచిత్రం.. అందులకు సాక్షీభూతం .. కాలం కదా.. అందుకే .. కాలానికి కళ్ళెం వేయజాలం  కనుక.. పూలచట్రంలో.. బంధించి  అయినా.. కాలంతో.. ఆహ్లాదంగా.. పరుగెడదాం...    
l