14, జూన్ 2012, గురువారం

చిలక పచ్చ తోటలో


అచ్చ తెనుగు పాట .. ఈ పాట ని ఇక్కడ చూడండి.

చిత్రం
:జానకి రాముడు.
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
సంగీతం కే.వి.మహదేవన్
ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం , ఎస్.జానకి.

పాట సాహిత్యం:

చిలక పచ్చ తోటలో చిలిపి కోయిల
చిలక పచ్చ తోటలో చిలిపి కోయిల
తెలుగు పాట పాడవే తియ్యగా హాయిగా
కు క్కు కు క్కు కు క్కు కు క్కు
వలపులా పిలిచే పాట వరదలా పొంగే పాట
వలపులా పిలిచే పాట వరదలా పొంగే పాట
అరుదైన వరదయ్య బిరుదైన క్షేత్రయ్య
గోపాలా, మువ్వ గోపాలా అని మురిసేటి తెలుగింటిపాట
అని మురిసేటి తెలుగింటిపాట
కు క్కు కు క్కు కు క్కు కు క్కు
చిలక పచ్చ తోటలో చిలిపి కోయిల
తెలుగు పాట పాడవే తియ్యగా హాయిగా
తెలుగులో తేనెల తేట
వెతలలో వెన్నెల బాట
తెలుగులో తేనెల తేట
వెతలలో వెన్నెల బాట
రామయ్య భక్తుడై త్యాగయ్య బ్రహ్మమై
శ్రీ రామా.. రా రా.. రఘురామా అని పిలిచేటి తెలుగింటి పాట
అని పిలిచేటి తెలుగింటి పాట
కు క్కు కు క్కు కు క్కు కు క్కు


ఇదిగో ఇక్కడ పాట వినండి.