1, నవంబర్ 2017, బుధవారం

చిత్ర కవితలు


అక్కు పక్షులు
కనబడని పంజరాలెన్నో
ఈ ఆడ బ్రతుకులకు
అనుబంధాల సంకెళ్ళెన్నో
పేగు ని తెంచి జన్మ నిచ్చిన అమ్మలకు
ప్రేమతోనో బరువుతోనో తడిసిన రెక్కలతో
స్వేచ్ఛగా యెగరలేని అక్కు పక్షులు
ఈ ఆడమనుషులు.
లోపం లేని చిత్రం చింత లేని జీవనం
పరిపూర్ణమని భావించే జీవితం
అవి అసత్య ప్రమాణాలే !
కేవలం కవుల కల్పనలే !
జీవితమంటేనే...... 
అనివార్యమైన ఘర్షణ

***********************************

మాధవ సేవ
భక్తులను సంఖ్యల లోనూ
కానుకులను ఆదాయంలోనూ
క్షేత సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం
నిత్యకృత్యమైన వేదన.*****************************************

అనుభవం ఇలా చెపుతుంది .. 
సహనంతో నిశ్శబ్దంగా వుండండి 
నిందలు వేసిన నోళ్లె 
వేనోళ్ళ కొనియాడతాయని


రోజూ వచ్చే చీకటి దాపున
రాబోయే వెలుగు గురించి
కనే కలల వెలుగులే..
నిత్య దీపావళి.