15, నవంబర్ 2017, బుధవారం

స్వభావం


    స్వభావం 
ప్రేమో ద్వేషమో అభిమానమో ఆత్మీయతో అలకో ఆరోపణో
అన్నీ సహజంగా అప్పటికప్పుడు ప్రదర్శించడమే నా రీతి
వాటికి అడ్డుకట్టలేయాలని
యెప్పుడు యెంత బయటకు తీయాలో
యెక్కడెంత ముసుగు వేసుకోవాలో అని లెక్కలేసుకుండా
ఈర్ష్య అసూయో ఇసుమంత కూడా లేకుండా
సానుభూతి నసహ్యించుకుంటూ
జాలి దయ వర్షంలా ఎప్పుడు కురుస్తుందో తెలియకుండా
కురిస్తే ఆపకుండా ..
నిర్భయంగా నచ్చినదారిలో నడవవడమే నా మనిషి తనం

అడ్డుకట్టలేస్తే యే మాత్రం ఆగనిదాన్ని
భావనల మార్పుతో ప్రవహించే సెలయేటి సంగీతాన్ని
పదాల కనికట్టుతో కవితలల్లే అక్షర మంత్రదండాన్ని
ఈ పద్యమల్లే నేనే ఒక ప్రపంచాన్ని.
"నేను" అనే ఒక అహాన్నీ.
జ్వలనంలో బూడిదయ్యే వరకూ అది నీటిలో కరిగేంత వరకూ
యేమాత్రం నశించని..స్వభావాన్ని.