13, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

బియాండ్ మి


అదే సూర్యుడు - అదే నేను - కాఫీ సమయం
-beyond me
మీరందరూ నాలాగే స్పందిస్తారు. నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేస్తారు.అందుకే ఆఖరిదాకా వేచి వుంటాను. మీరు చెప్పనిదేమైనా వుంటే అప్పుడు నా మనసును ఆలోచనలను అక్కడ వొంపేస్తాను. ఆగి చూస్తూ వుండటమే నా మౌనానికి భాష్యం. వరుసలో ఆఖరిగా నిలబడటమే నాకిష్టం. చోటు దొరుకుతుందా లేదా అన్న చింత నాకనవసరం.
మొదటి స్థానం కావాలని ఉద్వేగంతో క్షణక్షణం చచ్చేవారు ఖాళీ దొరుకుతుందా లేదా అని ముందుకు తోసేవారు ఊపిరాడక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేవారు ముందుకు వెళ్ళడానికి జనాన్ని మోచేతులతో వెనక్కి నెట్టేవాళ్ళున్న లోకాన్ని చూస్తూ లోలోపల నవ్వుకుంటూ ..
మనకెందుకురా బాబూ... పరులతో పోటీ పౌరుషాల దివిటీ?
మన చేతిలో చిరుదీపం చాలదూ మన నడక సవ్యంగా సాగడానికి. -beyond me

కామెంట్‌లు లేవు: