17, జులై 2018, మంగళవారం

ఆహ్వానం

 కల నిజమాయే  ఎన్నో యేళ్ళ కల యిది. 

వాయిదా పడుతూ యిప్పటికి నిజమైంది 
నా కవితా సంపుటి " వెలుతురు బాకు " టైటిల్ యిది.
22/07/2018 సాయంత్రం విజయవాడలో ఆవిష్కరణ
సమీపంలో గల మిత్రులందరూ రాగలరని ఆశిస్తూ ..కామెంట్‌లు లేవు: