17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

శుభం కరోతి కళ్యాణం

స్వయంగా చేసిన వీడియో ..  చిత్రాలన్నీ స్వయంగా తీసినవి. Mp3 Google నుండి సేకరణ.Shubham Karoti Kalyanam
Aarogyam dhana sampada:
Shatru buddhi vinaashaaya
Deepa jyotir namostute

Deepo jyothir parabrahma
Deepo jyothir janardhana:
Deepo harathume paapam
Sandhya deepa namosthute


కామెంట్‌లు లేవు: