9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

కురిసింది వాన

వాన కోసం యెదురుచూపు
వానొక్క దాని కోసమే కాదు

కురవడం మొదలెట్టాక వానొక్కటే కాదు.
చుట్టూర రంగులు కురవడం మొదలె్ట్టాయి.
ఒంటిగాను గుత్తులు గుత్తులు గానూ
మూకుమ్మడి పరిమళాలు నన్ను కమ్మేసేయి
అది పగలో రాత్రో కలలోనో మెలుకువలోనో తెలియనంతగా.

అంతలోనే ముసురులో వచ్చిన చుట్టంలా దిగులు చుట్టేసింది

చాలీచాలని చెక్కపెట్టెల గూటిలో తడుస్తున్న కూనల అరుపులు
సంపెంగ చెట్టుపై గూటిలో నిలువుగా మెడచాచి
ఎర్రని నోరు తెరిచి తమ యిబ్బంది చెప్పడానికి భాష రాక సతమతమయ్యే కాకి పిల్లలు

సంతోషమూ విచారమూ పక్క పక్కనే..
ఏది శాశ్వతం కాదన్న యెఱుకలో..
కామెంట్‌లు లేవు: