17, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

ఈనాటి సీత కథ

సీత 

ఆర్యపుత్రా ! మీరు వెళ్లి రండి ' సీత అంది. 

"నువ్వూ వస్తావా? అడవిలో రాళ్ళు రప్పలు ,ముళ్ళూ ఉంటాయి. అయినా నేనుంటానుగా ... స్వప్నాలు వర్షిస్తూ మనం కలసి ఉండొచ్చుగా ... నువ్వు రా "

"ఏదీ నాలుగేళ్ళే గా  అరణ్యవాసం ?" సీత చెప్పింది 
'పర్వాలేదు ఆ కాలం కొన్ని వీడియో సినిమాలు చూస్తూ గడిపేస్తాను విసుగు ఉండదు .అందువల్ల ఆర్యపుత్రా..వీడియో లైబ్రరీలో ఒక మెంబర్ షిప్ ఏర్పాటు చేయండి నాకోసం "

శ్రీరాముడు ముందుకు సాగాడు.

కైకేయి కుర్చీ వద్ద కూర్చుని మంధర మళ్ళీ నవ్వింది. 

(ఇది చిన్ని కథ .ఈ కథ చదివి నేను నవ్వాను.)

మళయాళ మూలం: పి.కె.సారక్కడవు 

తెలుగుసేత :ఎల్.ఆర్.స్వామి.

(చినుకు మాసపత్రిక సౌజన్యంతో...)