24, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

మనలేని మనం


మనలేని మనం
అక్కడేముందో చూద్దామని తొంగి చూసా
అర్ధం కాని అగాధమేదో ఆశ్చర్యంగా
పోనీ అక్షర గవాక్షంలో నుండైనా చూద్దామనుకున్నా 
శ్వేత పత్రమే దర్శనమిచ్చిందక్కడా
చెలిమన్న వల వేసినా చిక్కని
మరుగుజ్జు మనసు తటస్థించిందచట
పచ్చని హృదయ సీమలో
ద్వేషం కలుపు మొక్క మొలకెత్తిందక్కడ
పీకేయ్యడానికి ఏ మందు లేదనుకుంటా
ఒక వాక్యం నిలువునా చీల్చేస్తే
విడివడిన పదాల్లా నువ్వూ నేను
వెలుగు చీకటి ఒకే చోట ఉండలేనట్లు
ఒకే తావున మనలేము మనం
అది చెరసాలైనా సరే !
ప్రేమ లేని చోట ద్వేషమైనా మనగలనా !