2, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

కిటికీలో చందమామ


నదులన్నీ నిదురోయే వేళ 
అలసిన కనుపాప 
కమ్మని నిదుర అడుగుతుంది . 
నిదురమ్మేమో జోల పాటడుగుతుంది 
జోలమ్మేమో మనసునడుగుతుంది 
మనసేమో మమతనడుగుతుంది
మమతేమో మట్టిలో నిదురోయింది.
మొలకై .. మళ్ళీ వస్తానంటుంది.
నీ ఒడిని చేరతానంటుంది


కంటికి రెప్పకి మధ్య కల నడూస్తూంది
కలలో అన్నీ మొలకలే !
కల చెదిరి కన్ను తెరచి చూస్తే ..
కిటికీ బయట చల్లగా చందమామ
కిటికీ ప్రక్కగా గోడపై అమ్మ


ఒకటి కనిపించే సత్యం
ఒకటి కని పెంచిన సత్యం
నమ్మకమే జీవితం జీవితమే నమ్మకం .
ఎదురుచూపుల మేళమే ఓ ఆహ్వానం

కామెంట్‌లు లేవు: