29, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

కాంతి తోడ నడువుమ్ .. శాంతిగా

ఈ విధముగా దీపావళి 2019 ..జరిగినది  :)