22, మే 2011, ఆదివారం

నీ కావ్య గంగ లేక మా కంట భాష్పగంగ... నా.. అభిమాన కవికి.. నీరాజనంశివుని శిరస్సున ఉంది గంగ
విష్ణువు పాదమున ఉన్నదీ గంగ
బ్రహ్మ గారి ఉదక మండలమున ఉన్నదీ గంగ
నీ కంటిలో భాష్ప గంగ
నా కలమున కావ్య గంగ
హలం పట్టుకున్న రైతన్న పొలాన పొంగాలి గంగ
వారి కస్టాలు కడ గంగ ....
అంటూ.. హృదయంతో.. భాష్పించి.. వ్రాసిన గీత మిది.


కావ్య గంగని తన భావ జుటలో.. ధరించిన హరుడాయన. .
పాటల తోటమాలి "వేటూరి" కావ్య గంగ ని .. జాతికి అందించి..
తన భావ సంపదను గంగా ప్రవాహంలో.. పరవళ్ళు త్రోక్కిస్తూ..
పాటల ప్రవాహంలో..పరమ పవిత్ర గంగమ్మ లా.. భాసిస్తూ.. తెలుగు తల్లి ముద్దు బిడ్డడు..
కావ్య సంద్రంలో.. తనొక పాయ అయి
మనలని నిత్యం ఆయన పాటలో.. స్నానించమని
తను మాత్రం.. హరిహరదులని.. కీర్తిస్తూ.. కావ్య రచనలు.. చేయడానికి..
కావ్య బ్రహ్మ గా.. సత్య లోకం వెళ్లి..
మనలని అనంత దుఃఖంలో ముంచి వెళ్ళిన పాటల తోట మాలి..
నీ పాట పువ్వు పరిమళించని నేల మౌనంగా .. భాస్పాంజలి ఘటిస్తుంది.
మిమ్ము.. స్మరణం చేసుకుంటూ.. మీ పాటని మనం చేసుకుంటూ..
మీ.. ఈ గీతం. గంగమ్మ లా మా కనులు ప్రవహింతలతో..


ఓం ఓం
జీవన వాహిని ... పావని
కలియుగమున కల్పతరువు నీడ నీవని
కనులు తుడుచు కామధేను తోడు నీవని
వరములిచ్చి భయము తీర్చి శుభము కోర్చు గంగాదేవి
నిను కొలిచిన చాలునమ్మ సకల లోకపావని
భువిని తడిపి దివిగ మలచి సుడులు తిరుగు శుభగాత్రి గంగోత్రి
గలగలగల గంగోత్రి హిమగిరిదరిహరిపుత్రి

మంచు కొండలో ఒక కొండవాగులా ఇల జననమొందిన విరజాహిని
విష్ణుచరణమే తన పుట్టినిల్లుగా శివగిరికి చేరిన సురగంగ నీవని
అత్తింటికి సిరులనొసను అలకనందమై
సగర కులము కాపాడిన భాగీరధివై
బదరీవన హృషీకేశ హరిద్వార ప్రయాగముల మణికర్ణిక తనలోపల వెలసిన శ్రీవారణాసి గంగోత్రి

గలగలగల గంగోత్రి హిమగిరిదరిహరిపుత్రి

జీవనదివిగా ఒక మోక్ష నిధివిగా పండ్లుపూలుపసుపుల పారాణి రాణిగా
శివుని జటలనే తన నాట్యజతులుగా జలకమాడు సతులకు సౌభాగ్యధాత్రిగా
గండాలను పాపాలను కడిగివేయగా ముక్తినదిని మూడుమునకలే చాలుగా
జలదీవెన తలకుపోసె జననీ గంగాభవాని ఆమె అండ మంచుకొండ వాడని సిగపూదండ గంగోత్రి

గలగలగల గంగోత్రి హిమగిరిదరిహరిపుత్రి

నా.. అభిమాన కవికి.. నీరాజనం ..