27, జనవరి 2011, గురువారం

ఇన్నర్ లాంప్

దీప దీప్తోభవ

నిండుగానూనెపోసినప్రమిదలోఒదిగిన వత్తినినేను
ఆ వత్తిని వెలిగించి కాంతిని పంచాలనుకునే ఆలోచన ఒకరిది.
మనం ఎక్కడ ఉన్నా.. మన ఆలోచనల్లో నిండుగా ఉండి
మనల్ని అనుక్షణం ప్రోత్శహించి,మనలో స్ఫూర్తి నింపి
మనలని చైతన్యవంతంగా మలచే శక్తి కొందరికే ఉంటుంది.
ఆ శక్తి మనలో.. వెలిగే దీపం లాటిది.
అది నిరంతరం వెలుగుతూనే ఉంటుంది.
ఆ దీపం లాంటి మనిషి ఎంత దూరంలో ఉన్నా..కానీ.. మాట ద్వారా.. పాట ద్వారా.. అక్షరం ద్వారా .. మనని ఉత్తేజపరుస్తూ.. ఉంటారు. వారినే ఇన్నర్ లాంప్.. అంటాను నేను.

ప్రతి మనిషిలోను నిబిడీకృతమైన శక్తియుక్తుల్ని గుర్తించి వారికి దిశానిర్దేశం చేసిన వారందరు ఎవరికైనా.. పూజ్యనీయులే.
అలాటి వారందరికీ.. ధన్యవాదములు తెలపటం సంస్కారం అనిపించుకుంటుంది కదా!
అందుకే.. ఈ.. టపా.. మరి మీరు.. మీలో మీరు తొంగి చూసుకుని అలాటివారు ఎవరైనా ఉంటే .. ధన్యవాదములు చెప్పడం మరువకండి.
చెప్పిన తర్వాత. ఎంత సంతోషం గా ఉంటారో.. గమనించుకోండి. ఇది నా అనుభవం కూడా.
కృత జ్ఞాతాభివందనములు