2, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

హింసధ్వని.

హింసధ్వని. 

ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఈ క్రింది .. లింక్ లో..చూడండి.