10, నవంబర్ 2012, శనివారం

పుడమి పుత్రులు

 పుడమికి పుత్రులు ఇరువురు

 సూర్యుడు - చంద్రుడు. అలాగే ఉన్నాయి కదా ఈ చిత్రాలు.
                                           
                                                 (ఈ చిత్రాలు గూగుల్ చిత్రాలు నుండి సేకరణ )

కామెంట్‌లు లేవు: