18, మే 2013, శనివారం

చక్కని ప్రసంగం.


 చెప్పేవాళ్ళు  లేక   చెడిపోతారు అంటారు .  ప్రసంగం  విన్నాక యువతకి ఇలాంటి ప్రసంగాలు  వినిపించాల్సిన అవసరం ఉంది అనిపించింది

    రాళ్ళబండి  కవితా  ప్రసాద్ గారి ప్రసంగం  వినండి .... చాలా చక్కని ప్రసంగం.స్పూర్తివంతంగా ఉంది.

ప్రసంగం ఈ లింక్ లో ...